Trưởng phòng Mua hàng & Quản lý Vật tư (Công ty Vinawwind)

TP-MH&QLVT
1
7/15/2022
Hà Nội
Thương lượng

Lương tháng thứ 13

Bảo hiểm sức khỏe cho cá nhân và gia đình

Môi trường chuyên nghiệp

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

 1. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch cung ứng, cấp phát, hạch toán, kịp thời VT & BTP đúng tiến độ theo yêu cầu kế hoạch sản xuất kinh doanh
 2. Chủ trì thực hiện các công việc khảo sát thị trường cung ứng vật tư, hàng hóa và các đánh giá liên quan nhằm đề xuất các phương án/chiến lược mua hàng phù hợp theo giai đoạn
 3. Thực hiện công tác quản lý nhằm đảm bảo đội ngũ nhân sự/công cụ/qui trình được tiêu chuẩn hóa, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu hiện tại và mở rộng của mảng công tác mua hàng

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1.Duy trì và phát triển chuỗi cung ứng đảm bảo về chất lượng, giá & thời gian giao hàng

 • Tìm kiếm, lựa chọn nhà cung cấp tốt nhất đảm bảo về chất lượng, giá cả và lợi ích cho Công ty. Xây dựng mối quan hệ và cơ sở dữ liệu thông tin các nhà cung cấp tiềm năng
 • Lựa chọn nguồn hàng có giá cả hợp lý và cạnh tranh
 • Thực hiện mua hàng theo kế hoạch đã phê duyệt đảm bảo đúng tiến độ, đáp ứng hoạt động SXKD của Công ty

2. Xây dựng kế hoạch mua vật tư / BTP theo kế hoạch sản xuất của công ty đảm bảo tồn kho hợp lý

 • Tham mưu, đề xuất xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến mua hàng hóa, vật tư; quản lý hàng hóa, vật tư;
 • Đảm bảo xây dựng kế hoạch mua hàng theo kế hoạch sản xuất đã được duyệt để đáp ứng hoạt động SXKD

3. Xây dựng, phát triển nhà cung ứng mới theo các sản phẩm hiện có và sản phẩm mới

 • Liên tục tìm kiếm nhà cung ứng mới nhằm nâng cao chất lượng vật tư đầu vào với giá cả ngày càng hợp lý hơn và rút ngắn thời gian cung ứng nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu vật tư/ BTP cho sản xuất
 • Phát triển nhà cung cấp VT/BTP mới đảm bảo chất lượng VT/BTP đầu vào phục vụ phát triển sản phẩm mới của công ty

4. Tổ chức quản lý kho vật tư / BTP thuộc quản lý của phòng MH &QLVT

 • Có kế hoạch kiểm kê hàng tồn kho định kỳ kết hợp với kiểm tra tình trạng lưu kho của vật tư / BTP, đảm bảo tất cả vật tư / BTP lưu kho luôn ở tình trạng tốt và đạt chất lượng
 • Thường xuyên đối chiếu hoạt động nhập – xuất – tồn vật tư / BTP trong kho với thẻ kho, kiểm tra số tồn kho thực tế và sổ sách, tuân thủ quy trình quản lý kho

5. Điều phối các hóa đơn vận tải và chuyên chở vật tư / BTP đáp ứng yêu cầu hàng hóa của công ty

 • Quản lý, điều phối và giám sát thực hiện công việc của đội xe và xe nâng
 • Điều động và sắp xếp phương tiện chuyên chở cán bộ công nhân viên khi có nhu cầu

6. Các nhiệm vụ khác được phân công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo vị trí công việc được giao.

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên: chuyên ngành QTKD, kinh tế hoặc Kỹ sư kinh tế, Cơ khí

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệp ít nhất 5 năm trong công tác mua hàng trong đó ít nhất 3 năm làm quản lý tại vị trí tương đương

Kiến thức, năng lực:

 • Kiến thức về thị trường hàng hóa, chuỗi cung ứng, hệ thống pháp luật liên quan đến công việc
 • Kiểm soát và bao quát công việc

Kỹ năng:

 • Giao tiếp, đàm phán
 • Phân tích tổng hợp, giải quyết vấn đề và ra quyết định
 • Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Thái độ:

 • Khẩn trương, quyết liệt, chủ động trong mọi hoạt động, không né tránh, ỷ lại
 • Làm việc với tinh thần dịch vụ cao, giải quyết nhanh, thỏa đáng các vấn đề phát sinh
 • Thực hiện công việc một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty
 • Tạo dựng uy tín cá nhân, được đồng nghiệp và khách hàng tin tưởng
 • Không ngừng vun đắp, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của Công ty.