Trưởng nhóm Chính sách Hệ thống - Ban Quản lý hệ thống

TPCSHT
1
15/07/2022
Hà Nội

Lương tháng 13

Bảo hiểm sức khoẻ cho cá nhân và gia đình

Môi trường chuyên nghiệp

 1. Tham mưu cho GĐ Ban Quản lý Hệ thống trong công tác tái cấu trúc doanh nghiệp về xây dựng cơ cấu tổ chức và quản trị của Tập đoàn; đồng thời tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu xây dựng hệ thống Tập đoàn và CTTV:

- Nghiên cứu, tham khảo các cấu trúc, mô hình quản trị của các Tập đoàn kinh tế lớn tại Việt Nam và thế giới để phục vụ công tác xây dựng CCTC của Tập đoàn, hoặc tái cấu trúc Tập đoàn/CTTV.

- Nghiên cứu, tìm hiểu, tham khảo quy định pháp luật và các chính sách, hệ thống văn bản quản lý của các Tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước để xây dựng hệ thống văn bản quản lý của Tập đoàn/CTTV.

 1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc lập danh mục và kế hoạch xây dựng hệ thống văn bản quản lý của Tập đoàn và hệ thống các CTTV, bao gồm: CCTC; hệ thống CNNNQH của các Ban/Phòng; hệ thống chức danh và tiêu chí tiêu chuẩn từng chức danh; hệ thống các chính sách, quy chế, quy định, quy trình.
 2. Tổ chức phổ biến, đào tạo, hướng dẫn văn bản quản lý nội bộ đã được LĐTĐ phê duyệt đảm bảo các Ban, cán bộ nhân viên nắm rõ các chính sách, quy định, quy trình… để thực hiện công việc hiệu quả và tuân thủ quy định.
 3. Phối hợp cùng Ban CNTT trong công tác chuyển đổi số doanh nghiệp: đánh giá hiện trạng, cung cấp mô hình quản trị, cơ sở dữ liệu, thông tin phục vụ mã hóa, chuyển đổi số.
 4. Quản lý nhân sự, tổ chức thực hiện kế hoạch của Phòng Chính sách hệ thống, xây dựng hệ thống quản lý của Phòng: chức năng, nhiệm vụ, CCTC, mô tả công việc, tiêu chí, tiêu chuẩn chức danh, …, xây dựng KPI, đánh giá hiệu quả công việc cho từng CBNV của phòng Chính sách Hệ thống.
 5. Thực hiện chế độ thống kê và báo cáo định kỳ/đột xuất về công tác xây dựng hệ thống của Tập đoàn và CTTV theo quy định của T&T và yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
 1. Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành quản trị doanh nghiệp, quản trị hệ thống, quản trị kinh doanh, luật, hhoa học quản lý.
 2. Tối thiểu 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, quản trị hệ thống, giám sát vận hành hệ thống.
 3. Tối thiểu 5 năm làm công tác quản lý hoặc xây dựng hệ thống quản trị tại các công ty, tập đoàn đa ngành lớn.
 4. Có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty tư vấn (Big4, McKinsey,...) về tái cấu trúc doanh nghiệp là lợi thế.
 5. Có kinh nghiệm làm việc tại các cơ quan Nhà nước (Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Văn phòng Chính phủ là lợi thế.
 6. Có kiến thức về Luật (Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật Thương Mại, Luật Đấu thầu,...)
 7. Am hiểu về quản trị doanh nghiệp, quản trị hệ thống, hệ thống xây dựng quy trình theo ISO.
 8. Am hiểu về quá trình vận hành phát triển BĐS và các lĩnh vực hoạt động chính của Tập đoàn.
 9. Am hiểu về ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị doanh nghiệp.
 10. Kỹ năng tư duy tổng hợp, lập kế hoạch, phân tích, nghiên cứu