Phó Phòng Tài chính (lĩnh vực Năng lượng)

PP-TC
1
7/31/2022
Hà Nội
Thương lượng

Lương tháng 13

Bảo hiểm sức khoẻ cho cá nhân và gia đình

Môi trường chuyên nghiệp

 • Tham mưu với cấp quản lý trực tiếp trong phạm vi chuyên môn phụ trách
  • Đề xuất các kế hoạch tài chính để thực hiện mục tiêu trên cơ sở hiện trạng nhằm tăng lợi ích kinh tế, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với định hướng phát triển chung của Tập đoàn
  • Tham gia và có ý kiến tham mưu trong công tác quản lý tài chính thông qua các biện pháp tài chính nhằm giảm thiểu rủi ro, tăng lợi ích kinh tế và phù hợp với mục tiêu phát triển chung của Tập đoàn
  • Tham mưu cho Trưởng phòng để xây dựng hệ thống quản lý tài chính và công nghệ hóa hệ thống quản lý tài chính đối với lĩnh vực Năng lượng
  • Đầu mối đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng của hệ thống quản lý tài chính để tham gia đưa ra đề xuất, khuyến nghị về hệ thống quản lý tài chính theo thông lệ hiện hành của thế giới
  • Đề xuất các giải pháp đổi mới quản lý, áp dụng công nghệ thông tin trong hệ thống quản lý tài chính
  • Tham gia đánh giá hiện trạng, xây dựng và hoàn thiện quy trình ứng dụng CNTT phục vụ công tac quản trị, quản lý tài chính trong lĩnh vực Năng lượng đồng bộ với hệ thống quản lý của Tập đoàn

 • Quản trị tài chính
  Quản lý dòng tiền Dự án, CTTV
  • Chủ trì theo dõi, quản lý tiến độ, kế hoạch thanh toán của các Dự án, CTTV phù hợp căn cứ pháp lý và tiến độ triển khai Dự án, hoạt động của CTTV
  • Phối hợp với các Phòng, Ban chức năng xử lý các vấn đề phát sinh nhằm đảm bảo tiến độ thanh toán của Dự án, CTTV
  • Lập, đánh giá hiệu quả đầu tư kinh doanh và kiểm soát hiệu quả đầu tư trong vòng đời dự án
  • Chủ trì xây dựng các quy định, quy trình để thống nhất việc lập, đánh giá, báo cáo và kiểm soát hiệu quả dự án
  • Chủ trì đánh giá hiệu quả các phương án kinh doanh, phương án khai thác vận hành nhằm đảm bảo hiệu quả dự án đầu tư đồng thời nhận diện, đánh giá các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hiệu quả dự án
  • Chủ trì đề xuất các phương án tái cấu trúc tài chính dự án nhằm đảm bảo và nâng cao hiệu quả đầu tư
  • Phối hợp cho ý kiến đối với các đề xuất của Ban chuyên môn có ảnh hưởng tới hiệu quả dự án: phương án tài chính M&A, đấu thầu, dự án trong giai đoạn PTDA các dự án Năng lượng.

         Quản lý kế hoạch ngân sách

  • Chủ trì xây dựng các quy định, quy trình để thống nhất việc lập, thực hiện và quản lý và giám sát kế hoạch ngân sách dự án/CTTV
  • Chủ trì quản lý và giám sát kế hoạch ngân sách chi hoạt động thường xuyên tại các công ty thuộc Năng lượng
  • Chủ trì quản lý kế hoạch ngân sách của dự án đầu tư bao gồm việc hướng dẫn CTTV/đơn vị soát ngân sách, thẩm định, theo dõi, đánh giá và báo cáo việc sử dụng ngân sách
  • Chủ trì đề xuất các giải pháp, biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện đúng hoặc điều chỉnh phù hợp các kế hoạch ngân sách đã được phê duyệt
  • Phối hợp cho ý kiến đối với các đề xuất của Ban chuyên môn ảnh hưởng tới ngân sách dự án.

         Huy động nguồn vốn:

  • Chủ trì xây dựng quy định, quy trình và hướng dẫn để thống nhất việc Huy động vốn cho dự án án Năng lượng. Bao gồm cả nguồn vốn tự có nguồn vồn vay
  • Chủ trì xây dựng các phương án huy động vốn (phương án vốn tự có, phương án vay, giá trị, lãi suất, thời hạn vay, tài sản đảm bảo…) phù hợp với tiến độ pháp lý, tiến độ thi công
  • Xây dựng nguồn dữ liệu, duy trì và phát triển mối quan hệ với các tổ chức tín dụng, định chế tài chính nhằm huy động nguồn vốn kịp thời, tối ưu
  • Đầu mối tìm kiếm và làm việc với các tổ chức tín dụng, định chế tài chính quốc tế nhằm có các giải pháp huy động vốn quốc tế kịp thời, tối ưu
  • Chủ trì đánh giá các kế hoạch vay và trả nợ do CTTV đệ trình. Đầu mối tham mưu kế hoạch vay và trả nợ đảm bảo kịp thời, tối ưu nguồn vốn của Chủ đầu tư.

 • Đề xuất xây dựng cơ cấu tổ chức PTC nhóm quản lý tài chính và huy động vốn, xác định chức danh/nhiệm vụ; xây dựng bộ mô tả công việc chi tiết theo các chức danh thuộc nhóm quản lý tài chính và huy động vốn
 • Hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ của PTC, đồng thời phối hợp với các phòng ban của Tập đoàn xây dựng quy chế, quy trình khác theo qui định; xây dựng các bản mô tả nghiệp vụ kèm theo hướng dẫn thực hiện và tiêu chuẩn đánh giá
 • Thực hiện báo cáo định kỳ TP các phương án, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý vốn, đảm bảo đạt được các mục tiêu về nguồn vốn cho từng thời kỳ tại các CTTV và dự án
 • Đào tạo nhân viên trong phòng và hỗ trợ các CTTV trong việc đào tạo kiến thức chuyên ngành cho các nhân viên tài chính
 • Các nhiệm vụ khác được phân công phù hợp với chức năng do lãnh đạo Tập đoàn và Trưởng phòng giao.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, kinh tế, đầu tư, kiểm toán. Ưu tiên các ứng viên có bằng thạc sỹ trở lên
 • Ưu tiên nếu có chứng chỉ chuyên sâu tài chính, kế toán, kiểm toán như các chứng chỉ nghề nghiệp chuyên nghiệp (ACCA, CPA ÚC, CPA, CIMA, CMA)
 • Tối thiểu trên 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị tài chính, kiểm toán, kế toán quản trị, kế hoạch tài chính
  Có kinh nghiệm và hiểu biết về các bộ môn liên quan đến năng lương, khoáng sản, bất động sản.
 • Tiếng Anh nghe nói đọc viết tốt (IELTS > 5.5 hoặc tương đương)
 • Chứng chỉ tin học văn phòng ứng dụng, thành thạo xây dựng mô hình tài chính, mô hình quản trị - kế hoạch tài chính
 • Nắm vững văn bản pháp luật về xây dựng, đất đai, năng lượng, các văn bản liên quan đến lĩnh vực Đầu tư phát triển dự án năng lượng, khoáng sản
 • Có kỹ năng giao tiếp; đàm phán, thuyết trình, lập kế hoạch và báo cáo
 • Kỹ năng quản lý
 • Kỹ năng tổ chức công việc
 • Kỹ năng lập kế hoạch.