Phó phòng Quản trị đầu tư (ngành Nông Lâm Thuỷ sản)

PP-QTĐT
1
7/15/2022
Hà Nội
Thương lượng

Lương tháng 13

Bảo hiểm sức khoẻ cho cá nhân và gia đình

Môi trường chuyên nghiệp

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Tham mưu

 • Đề xuất các mục tiêu, hoạch định, chiến lược đầu tư lĩnh vực Nông Lâm Thuỷ sản (NLTS) đảm bảo tính khả thi dựa trên mục tiêu, định hướng, chiến lược chung của Tập đoàn;
 • Tham mưu cho Lãnh đạo Phòng/Ban/Tập đoàn trong công tác điều hành đối với lĩnh vực NLTS, quy hoạch, sắp xếp lại ngành nghề, lĩnh vực đầu tư theo hướng tăng cường đầu tư vào các ngành triển vọng, giảm dần hoặc rút lui khỏi các ngành không có triển vọng phát triển trong tương lai dựa trên tiềm năng phát triển & lợi thế của Tập đoàn;
 • Tham mưu cho lãnh đạo Phòng/Ban/Tập đoàn trong công tác quản trị đầu tư, đề xuất tham gia đầu tư, quy hoạch, tái cấu trúc doanh nghiệp, thành lập mới, M&A, thoái vốn các Công ty thành viên (CTTV), các khoản đầu tư tại CTTV thuộc danh mục quản lý NLTS dựa trên tiềm năng phát triển từng lĩnh vực NLTS & chính sách, chiến lược đầu tư của Tập đoàn theo từng giai đoạn;
 • Tham mưu, đề xuất cho Lãnh đạo Phòng/Ban/Tập đoàn danh mục tiềm năng các CTTV có kế hoạch thoái vốn NN tại Tổng công ty Vinafor, Vinafood2, đề xuất Tập đoàn tham gia đầu tư;
 • Đề xuất danh mục dự án NLTS khuyến khích, thu hút đầu tư & các tiêu chí, tiêu chuẩn lựa chọn đối tác chiến lược hợp tác dựa trên mục tiêu, chiến lược đầu tư, chính sách đầu tư của Tập đoàn

2. Tổ chức, thực hiện quản lý công tác chuyên môn của Phòng Quản lý Tài chính Nông Lâm Thuỷ sản

 • Chủ trì rà soát, hoàn thiện, xây dựng các quy chế, quy định, quy trình và biểu mẫu, hướng dẫn liên quan đến công tác quản trị đầu tư áp dụng cho người đại diện/CTTV và triển khai áp dụng tại CTTV đảm bảo đúng quy định của Tập đoàn và pháp luật;
 • Chủ trì, phối hợp với các Ban chuyên môn Tập đoàn, VPTĐ tại các khu vực, Tổ đại diện xây dựng kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp, thành lập mới, M&A, thoái vốn các CTTV, các khoản đầu tư tại CTTV thuộc danh mục quản lý NLTS, đảm bảo hợp lý, hiệu quả, đúng trình tự, đúng quy định của pháp luật và định hướng Tập đoàn;
 • Chủ trì xây dựng danh mục đề xuất tham gia đầu tư các CTTV tiềm năng, đề xuất phương án huy động vốn (phương án vay, công cụ huy động, tài sản đảm bảo...) cho các khoản đầu tư, triển khai các dự án NLTS phù hợp với tiêu chí mục tiêu đề ra, đảm bảo nguồn cho kế hoạch thực hiện đầu tư phù hợp với định hướng, chính sách đầu tư của Tập đoàn tại từng giai đoạn;
 • Chủ trì công tác quản trị đầu tư các khoản đầu tư, góp vốn ra ngoài Công ty, hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết, vay mượn ... tại các CTTV thông qua việc thẩm định, định giá, đánh giá hiệu quả tài chính, đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm kịp thời đưa ra cảnh báo rủi ro giảm giá trị khoản đầu tư, đề xuất phương án mở rộng hoặc thu hồi vốn đầu tư nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư, thu hồi vốn & giảm thiểu rủi ro;
 • Chủ trì, phối hợp với các Ban chuyên môn Tập đoàn, VPTĐ tại các khu vực thực hiện thẩm định, đánh giá hiệu quả đầu tư đối với các phương án đầu tư, phương án kinh doanh của các CTTV, dự án NLTS;
 • Giám sát quản trị rủi ro trong quá trình thực hiện đầu tư, sau đầu tư, giám sát hiệu quả đầu tư, phân tích, đánh giá hiệu quả, định giá các khoản đầu tư định kỳ và đề xuất Lãnh đạo Tập đoàn ra quyết định tiếp tục giữ lại/thoái vốn/ đầu tư hoặc theo hình thức khác (chuyển đổi hình thức sở hữu, cơ cấu lại tài sản, giải thể, phá sản) đối với các khoản đầu tư của Tập đoàn vào các CTTV, dự án lĩnh vực NLTS
 • Phối hợp với Ban QLĐT và các Ban Chuyên môn triển khai phương án tái cấu trúc doanh nghiệp, thành lập mới, M&A, thoái vốn các CTTV, các khoản đầu tư tại CTTV thuộc danh mục quản lý NLTS sau khi LĐTĐ phê duyệt.

3. Quản lý và phát triển nguồn nhân lực

* Nhiệm vụ quản lý:

 • Xây dựng các quy chế, quy định, quy trình hướng dẫn áp dụng cho nội bộ Phòng quản lý Tài chính NLTS;
 • Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động mảng quản trị Đầu tư để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn, điều phối và kiểm soát hoạt động, kết quả cũng như hiệu quả công việc của từng nhân sự trong phòng
 • Tiếp nhận chỉ đạo của cấp trên, tổ chức và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, trách nhiệm của Phòng, chủ động kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng/Ban để có biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai
 • Định kỳ lập báo cáo đánh giá kết quả, hiệu quả công việc của các CV Quản trị đầu tư. Thiết lập mục tiêu, xây dựng và điều chỉnh kế hoạch phát triển, xây dựng công cụ đo lường, đánh giá hiệu quá công việc (nếu có)
 • Lập ngân sách hoạt động, quản lý sử dụng kinh phí một cách hiệu quả.

* Nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực:

 • Tìm kiến, phát hiện và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nguồn. Đề xuất tuyển dụng nhân sự, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nhân viên theo kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt bao gồm việc dành thời gian huấn luyện, nâng cao năng lực
 • Tham gia phỏng vấn nhân sự ứng tuyển vào Phòng Quản lý tài chính NLTS khi được phân công
 • Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo được tổ chức;
 • Tổ chức soạn thỏa tài liệu đào tạo và đào tạo cho các nhân viên của Phòng, nhân sự cơ sở (nếu có).

4. Các nhiệm vụ khác được phân công bởi Lãnh đạo Phòng/ Ban.

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, kiểm toán, quản trị doanh nghiệp, đầu tư chứng khoán…; có bằng Thạc sỹ, chứng chỉ CFA là 1 ưu thế
 • Tối thiểu 6 năm làm việc trong lĩnh vực: Tài chính, kế toán, ngân hàng, đầu tư tài chính (chứng khoán, quản lý quỹ);
 • Tư vấn chiến lược về quy hoạch, tái cấu trúc tài chính, sắp xếp doanh nghiệp;
 • Tham gia thực hiện xây dựng, quản lý danh mục đầu tư, tái cấu trúc doanh nghiệp, M&A...;
 • Xây dựng phương án huy động (vay, công cụ tài chính,...);
 • Thẩm định đầu tư (bao gồm cả dự án đầu tư), định giá doanh nghiệp;
 • Phân tích tài chính, Quản trị rủi ro trong đầu tư (thực hiện đầu tư và sau đầu tư);
 • Tổ chức, xây dựng, hướng dẫn hệ thống quản trị đầu tư, áp dụng công nghệ thông tin;
 • Làm việc các tổ chức kiểm toán, tổ chức tín dụng, tổ chức thẩm định giá, cơ quan nhà nước...
 • Tiếng Anh thành thạo (IELTS 6.0 hoặc tương đương)
 • Am hiểu các nguyên lý về quản trị tài chính, quản trị đầu tư;
 • Am hiểu, vận dụng và thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật về quản lý, quản trị tài chính, đầu tư, định giá doanh nghiệp (Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật đầu tư, Luật đất đai, Luật Quản lý và sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN, Luật kinh doanh BĐS ..., các nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan)
 • Am hiểu về các phương pháp phân tích cơ bản (FA) & phân tích kỹ thuật (TA);
 • Có kiến thức về các sản phẩm và/hoặc mô hình kinh doanh, đặc điểm Quản lý của lĩnh vực nông lâm thủy sản (là một lợi thế
 • Tư duy logic, hệ thống;
 • Tổ chức, điều hành, quản lý;
 • Giao tiếp, thuyết trình, phản biện, đàm phán;
 • Nghiên cứu, phân tích, tổng hợp;
 • Giải quyết vấn đề/Ra quyết định;
 • Làm việc nhóm/Điều phối nguồn lực;
 • Sử dụng thuần thục phần mềm ứng dụng (Word, Excel, Powerpoint) & các phần mềm phân tích đầu tư (Metastock/ Amibroker...)