Giám đốc Quản lý Đầu tư Bất động sản

1
2/29/2024
Hà Nội
Thương lượng

Lương tháng 13

Bảo hiểm sức khoẻ cho cá nhân và gia đình

Môi trường chuyên nghiệp

 1. Tham mưu, đề xuất tới Ban Lãnh đạo các chiến lược đầu tư mở rộng đối với các Dự án, tài sản mũi nhọn, trọng điểm hoặc thu hẹp, chuyển nhượng các dự án hoặc tài sản không trọng yếu của Tập đoàn
 • Tham mưu xây dựng (1) định hướng chiến lược, (2) kế hoạch hành động, (3) ngân sách đầu tư phát triển các Dự án BĐS thuộc sở hữu Tập đoàn và CTTV.
 • Tham mưu xây dựng hệ thống quản lý hoạt động đầu tư BĐS của Tập đoàn bao gồm: Chính sách, quy định, quy chế, quy trình nghiệp vụ đầu tư đối với việc đầu tư phát triển các Dự án BĐS thuộc sở hữu Tập đoàn và CTTV
 1. Tổ chức và quản lý hoạt động nghiệp vụ thẩm định đầu tư dự án BĐS
 • Hướng dẫn Công ty CĐT (thông qua Vùng) thực hiện các nghiệp vụ về đầu tư;
 • Thẩm định, góp ý phương án đầu tư; thẩm định quy hoạch, khung giá đất, suất đầu tư, hiệu quả đầu tư.
 • Thẩm định các phương án M&A các dự án có tiềm năng;
 • Thẩm định các phương án/đề xuất thoái vốn/chuyển nhượng dự án;
 • Phối hợp xây dựng hệ thống quản lý hoạt động đầu tư BĐS của Tập đoàn bao gồm: Chính sách, quy định, quy chế, quy trình nghiệp vụ đầu tư đối với việc đầu tư phát triển các Dự án BĐS & Hạ tầng thuộc sở hữu Tập đoàn và CTTV
 1. Tổ chức thực hiện quản lý hiệu quả đầu tư BĐS (trước, trong và sau đầu tư)
 • Xây dựng định hướng chiến lược và kế hoạch hành động ngắn hạn, trung hạn, dài hạn trong đầu tư phát triển các Dự án BĐS;
 • Quản lý kế hoạch, ngân sách chi tiết hàng năm cho hoạt động đầu tư BĐS của Tập đoàn;
 • Quản lý kế hoạch và tiến độ triển khai hoạt động đầu tư BĐS & HT;
 • Quản lý kết quả vận hành (bán hàng, kinh doanh) ở góc độ tổng thể với từng dự án;
 • Sắp xếp, quản lý tổng thể danh mục các dự án BĐS & HT chung toàn Tập đoàn
 1. Tổ chức thực hiện vụ quản lý kế hoạch tiến độ (với toàn bộ danh mục và với từng dự án)
 • Tổ chức thực hiện giám sát tiến độ thực hiện Dự án, đảm bảo tiến độ dự án theo đúng kế hoạch đã được Lãnh đạo tập đoàn phê duyệt, phù hợp với tiến độ bán hàng và tiến độ khai thác vận hành. Báo cáo kịp thời và chính xác các thông tin về tiến độ Dự án cũng như các rủi ro phát sinh (nếu có) tới LĐTĐ
 1. Tổ chức thực hiện sắp xếp, quản lý danh mục các Dự án BĐS
 • Tổ chức thực hiện lập và quản lý dữ liệu Danh mục Dự án đầu tư, lưu trữ đầy đủ và có hệ thống các hồ sơ, tài liệu của Danh muc/Dự án đầu tư xuyên suốt quá trình thực hiện
 • Chủ động tổ chức thực hiện bổ sung, cập nhật dữ liệu, tài liệu, thông tin dự án đã được đầu tư (M&A, hợp tác, đấu thầu, đấu giá,…) vào danh mục hoặc loại bỏ khi hoàn thành thoái vốn.
 • Định kỳ tổ chức thực hiện rà soát hàng tháng, quý về danh mục đang quản lý
 1. Các công việc khác
 • Lập kế hoạch, chương trình hành động của Bộ phận Quản lý đầu tư BĐS
 • Xây dựng cơ cấu tổ chức Phòng, mô tả công việc, KPIs cho từng vị trí chức danh…phù hợp với CNNV của Ban và đáp ứng nhu cầu của Tập đoàn
 • Tổ chức quản lý, hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ đầu tư BĐS cho cán bộ nhân viên
 • Đầu mối triển khai thực hiện hoạt động trước, trong, sau đầu tư, bao gồm:
  • Đầu mối/Tham gia làm việc với các đối tác đầu tư, đối tác tư vấn dịch vụ chuyên nghiệp bên ngoài Tập đoàn
  • Đầu mối phối hợp với các CTTV, Phòng/ Ban, Bộ phận…. trong việc tổ chức hoạt động về đầu tư BĐS
 • Giám sát và quản lý cấp dưới triển khai hoạt động chuyên môn theo đúng quy trình, quy định của Tập đoàn;
 • Đề xuất bộ máy nhân sự đáp ứng nhu cầu công việc
 • Đề xuất Ban hành các quy định, quy trình, mẫu biểu, báo cáo chuyên môn;
 • Đề xuất chỉ tiêu đo lường KPI để đánh giá hiệu quả đầu tư/ CTTV;

Yêu cầu kinh nghiệm

 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư BĐS và ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý tương đương tại các Tập đoàn BĐS, CĐT BĐS lớn.
 • Tốt nghiệp đại học trở lên
 • Ưu tiên có chứng chỉ CFA
 • Tiếng Anh nghe nói thành thạo, giao tiếp tốt.

Kiến thức về nghiệp vụ chuyên môn cụ thể:

 • Am hiểu về xây dựng hệ thống: tổ chức, cơ chế hoạt động, chính sách, quy chế, quy trình nghiệp vụ đầu tư BĐS, biểu mẫu báo cáo
 • Am hiểu sâu sắc về lĩnh vực đầu tư BĐS
 • Nắm vững về nghiệp vụ quản lý tài chính doanh nghiệp/ nghiệp vụ đầu tư, định giá doanh nghiệp, thẩm định dự án đầu tư
 • Có năng lực đào tạo về quản lý nghiệp vụ

Kiến thức luật pháp:

 • Nắm vững và biết cách vận dụng trong công việc các vấn đề liên quan đến Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật Đất đai, Luật kinh doanh BĐS, Luật đấu đầu......

Kiến thức ngành:

 • Có hiểu biết sâu về các sản phẩm và/hoặc mô hình kinh doanh, đặc điểm quản lý dịch vụ của một hoặc một nhóm lĩnh vực: Tài chính - đầu tư, đầu tư BĐS, sản xuất công nghiệp, phát triển nông nghiệp, dịch vụ du lịch, tiêu dùng và bán lẻ...