3/18/2019

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG, CÔNG NGHỆ CAO

Tập đoàn T&T Group là cổ đông lớn, đối tác chiến lược của các doanh nghiệp lớn có kinh nghiệm và thế mạnh về nông nghiệp tại Việt Nam như: Vegetexco, Vigecam, Vinafood 2, … Từ nền tảng đó, Tập đoàn đang tập trung cho các hoạt động: Thiết lập mối quan hệ chiến lược với những đối tác lớn có uy tín trong nước, quốc tế; Thực thi tầm nhìn phát triển ngành bằng việc ứng dụng công nghệ cao và đầu tư nghiên cứu chuyên sâu trong hoạt động sản xuất nông nghiệp; Hướng tới mục tiêu thay đổi căn bản phương thức sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững và đưa nông nghiệp Việt Nam trở thành nền nông nghiệp hiện đại, đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế Việt Nam.

Tập đoàn T&T Group là cổ đông lớn, đối tác chiến lược của các doanh nghiệp lớn có kinh nghiệm và thế mạnh về nông nghiệp tại Việt Nam như: Vegetexco, Vigecam, Vinafood 2, …  Từ nền tảng đó, Tập đoàn đang tập trung phát triển:

  • Thiết lập mối quan hệ chiến lược với những đối tác lớn có uy tín trong nước, quốc tế;
  • Thực thi tầm nhìn phát triển ngành bằng việc ứng dụng công nghệ cao và đầu tư nghiên cứu chuyên sâu trong hoạt động sản xuất nông nghiệp;

Hướng tới mục tiêu thay đổi căn bản phương thức sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững và đưa nông nghiệp Việt Nam trở thành nền nông nghiệp hiện đại, đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế Việt Nam.

Chia sẻ: