Giám đốc Ban Phát Triển Dự Án

GĐ-BPTDA
2
7/9/2022
Hà Nội
Thương lượng

Lương tháng 13

Bảo hiểm sức khoẻ cho cá nhân và gia đình

Môi trường chuyên nghiệp

Chủ trì, chịu trách nhiệm trước Tập đoàn về toàn bộ hoạt động, kết quả của Ban và công tác pháp lý thuộc khu vực phụ trách. Trực tiếp báo cáo Lãnh đạo tình hình của Vùng theo định kỳ.

  • Tổ chức thực hiện tìm kiếm, phát triển dự án mới và triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định đối với dự án thuộc khu vực quản lý;
  • Tổ chức triển khai các hồ sơ pháp lý, giải phóng mặt bằng và các thủ tục đến cấp phép cho dự án thuộc khu vực quản lý;
  • Chủ trì xây dựng chiến lược, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về tìm kiếm, khai thác và phát triển dự án;
  • Tham mưu và đề xuất với Lãnh đạo về định hướng Quy hoạch, kiến trúc và sản phẩm bất động sản phù hợp với thị trường khu vực và chiến lược phát triển của Tập đoàn;
  • Thu thập, tổng hợp thông tin và đánh giá tình hình quy hoạch đất đai, quy hoạch kiến trúc của các dự án thuộc khu vực quản lý;
  • Phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định, đánh giá pháp lý dự án theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tập đoàn.
  • Liên hệ, làm việc với các Cơ quan quản lý Nhà nước, các đối tác liên quan trong thẩm quyền. Xây dựng và phát huy các mối quan hệ công việc với các Cơ quan tại khu vực nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp lý Nhà nước và giải quyết các vấn đề có liên quan đến đầu tư, phát triển dự án;
  • Báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác kế hoạch, kết quả công việc Ban phụ trách.