Chuyên Viên Tài Chính Tổng Hợp (Lĩnh Vực Nông Lâm Thủy Sản)

CVTCTH-NLTS
1
4/30/2024
Hà Nội
Thương lượng

Lương tháng 13

Bảo hiểm sức khoẻ cho cá nhân và gia đình

Môi trường chuyên nghiệp

1. Công tác tham mưu:
- Tham mưu cho Lãnh đạo Phòng/Ban trong công tác điều hành đối với lĩnh vực Nông Lâm Thủy sản (NLTS), quy hoạch, sắp xếp lại ngành nghề, lĩnh vực đầu tư theo hướng tăng cường đầu tư vào các ngành triển vọng, giảm dần hoặc rút lui khỏi các ngành không có triển vọng phát triển trong tương lai dựa trên tiềm năng phát triển & lợi thế của Tập đoàn;
- Tham mưu giúp Lãnh đạo Phòng/Ban trong việc tổ chức xây dựng kế hoạch, quản lý việc thực hiện kế hoạch, thẩm định kế hoạch, điều chỉnh mục tiêu, kế hoạch hành động trong từng giai đoạn của Phòng Quản lý tài chính NLTS thông qua công tác theo dõi, giám sát thường xuyên tình hình thực hiện kế hoạch của Phòng.
- Tham mưu giúp Lãnh đạo Phòng/Ban xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản lý Tài chính & áp dụng công nghệ thông tin trong hệ thống quản lý Tài chính phù hợp định hướng cho từng giai đoạn đối với các CTTV, dự án lĩnh vực NLTS nhằm từng bước nâng cao hiệu quả quản trị;
2. Tổ chức, thực hiện quản lý công tác chuyên môn của mảng Quản trị đầu tư thuộc Phòng Quản lý tài chính
- Chủ trì xây dựng và quản lý chương trình kế hoạch hành động của Phòng quản lý Tài chính NLTS;
- Chủ trì theo dõi, giám sát đôn đốc mảng Quản trị tài chính, Quản trị đầu tư của phòng Quản lý Tài chính NLTS thực hiện chương trình, kế hoạch đề ra;
- Phối hợp với các phòng/Ban và đơn vị liên quan trong quá trình chuẩn bị và hoàn chỉnh đối với các khoản đầu tư CTTV, dự án thuộc lĩnh vực NLTS, dự thảo kế hoạch triển khai trình Lãnh đạo Phòng/Ban xem xét, quyết định theo quy định của Tập đoàn;
- Thẩm tra về trình tự, thủ tục, thẩm quyền xử lý và tham mưu tổng hợp về nội dung; có ý kiến độc lập đối với các khoản đầu tư CTTV, dự án thuộc lĩnh vực NLTS;
- Tổng hợp, đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch công việc, chấm điểm KPI của từng CBCNV thuộc Phòng Quản lý Tài chính NLTS;
- Tham gia xây dựng các quy trình phối hợp với các Ban, bộ phận và Người đại diện; xây dựng các quy chế, quy định, hướng dẫn thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của Phòng Quản trị tài chính NLTS;
- Làm đầu mối tiếp nhận thông tin và thực hiện tổng hợp của Phòng Quản lý tài chính đối với các nội dung phối hợp với các Phòng/Ban chuyên môn như chế độ lương thưởng, chính sách phúc lợi,.. của Người đại diện, các CTTV thuộc khối NLTS hoặc đối với CBCNV Tập đoàn
- Thực hiện các công việc tổng hợp khác của Phòng Quản trị tài chính NLTS.
3. Xây dựng hệ thống, đào tạo
- Xây dựng các quy chế, quy định, quy trình hướng dẫn áp dụng cho nội bộ Phòng quản lý Tài chính NLTS;
- Tham gia thẩm định, cho ý kiến đối với các Dự thảo Quy chế, quy định, quy trình... của các Ban chuyên môn, Ban quản lý Ngành Tập đoàn;
- Thường xuyên cập nhật Luật đất đai, Luật kinh doanh BĐS, Luật chứng khoán, Luật đầu tư ...và các văn bản pháp luật liên quan mới nhất đảm bảo đủ năng lực thực hiện tốt công tác quản trị, tham mưu;

YÊU CẦU:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, kiểm toán, quản trị doanh nghiệp, ngân hàng…;
- Có chứng chỉ CPA/ACCA/CFA/CIMA là 1 ưu thế;
- Tối thiểu 3 năm làm việc trong lĩnh vực: Tài chính, kế toán, ngân hàng, đầu tư tài chính (chứng khoán, quản lý quỹ);
- Có kinh nghiệm về quản trị doanh nghiệp, quản trị tài chính (quản lý và sử dụng tài sản, vốn vay, nguồn vốn), quản trị kế toán (hệ thống tài khoản, nghiệp vụ hạch toán, quy trình đóng sổ, lập báo cáo định kỳ & các công tác thuế), quản lý các CSNĐ (khai thác, sử dụng, trình tự thủ tục hoàn thiện pháp lý);
- Có kinh nghiệm về phân tích tài chính, quản trị rủi ro tài chính (quản lý ngân sách, thẩm định phương án đầu tư mua sắm TSCĐ, dự án đầu tư, định giá doanh nghiệp);
- Có kinh nghiệm làm việc các tổ chức kiểm toán, tổ chức tín dụng, cơ quan nhà nước...
- Tiếng Anh nghe nói đọc viết khá;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (words, excel, powerpoint…).