Chuyên viên Quản trị Đầu tư (ngành Nông Lâm Thuỷ sản)

1
4/30/2024
Hà Nội
Thương lượng

Lương tháng 13

Bảo hiểm sức khoẻ cho cá nhân và gia đình

Môi trường chuyên nghiệp

- Đề xuất các mục tiêu, hoạch định chiến lược, kế hoạch đầu tư lĩnh vực NLTS đảm bảo tính khả thi dựa trên mục tiêu, định hướng, chiến lược chung của Tập đoàn;
- Tham mưu cho Lãnh đạo Phòng/Ban trong công tác điều hành đối với lĩnh vực NLTS, quy hoạch, sắp xếp lại ngành nghề, lĩnh vực đầu tư theo hướng tăng cường đầu tư vào các ngành triển vọng, giảm dần hoặc rút lui khỏi các ngành không có triển vọng phát triển trong tương lai dựa trên tiềm năng phát triển & lợi thế của Tập đoàn;
- Đề xuất danh mục dự án NLTS khuyến khích, thu hút đầu tư & các tiêu chí, tiêu chuẩn lựa chọn đối tác chiến lược hợp tác dựa trên mục tiêu, chiến lược đầu tư, chính sách đầu tư của Tập đoàn;
- Chủ trì/tham gia, phối hợp với các Ban chuyên môn Tập đoàn, VPTĐ tại các khu vực, Tổ đại diện xây dựng phương án tái cấu trúc doanh nghiệp, M&A, thoái vốn các CTTV, các khoản đầu tư tại CTTV thuộc danh mục quản lý NLTS, đảm bảo hợp lý, hiệu quả, đúng trình tự, đúng quy định của pháp luật và định hướng Tập đoàn;
- Chủ trì phối hợp với các Ban chuyên môn Tập đoàn, VPTĐ tại các khu vực, Tổ đại diện trong công tác quản lý xuyên suốt các khoản sau đầu tư, giám sát đánh giá hiệu quả đầu tư, định giá các khoản đầu tư định kỳ thông qua việc phân tích doanh nghiệp (tình hình tài chính, hoạt động SXKD, tiềm năng phát triển ngành nghề kinh doanh cốt lõi, danh mục cơ sở nhà đất quản lý, lợi thế doanh nghiệp...), định giá xác định giá trị doanh nghiệp định kỳ, thẩm định hiệu quả đầu tư với mục tiêu ban đầu đề ra..., từ đó đề xuất các kiến nghị, giải pháp kịp thời cho Lãnh đạo phòng/Ban/Tập đoàn ra quyết định tiếp tục giữ lại/thoái vốn/ đầu tư hoặc theo hình thức khác (chuyển đổi hình thức sở hữu, cơ cấu lại tài sản, giải thể, phá sản) đối với các khoản đầu tư của Tập đoàn vào các CTTV, dự án lĩnh vực NLTS;
- Chủ trì, phối hợp với các Phòng, Ban thực hiện lập báo cáo đầu tư sơ bộ (FS), phân tích hiệu quả đầu tư cho các dự án đầu tư/kinh doanh NLTS dựa trên lợi thế cạnh tranh của các CTTV thuộc lĩnh vực NLTS;
- Giám sát, quản lý các khoản đầu tư, góp vốn ra ngoài Công ty, hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết, vay mượn ... tại các CTTV thông qua việc thẩm định, định giá, đánh giá hiệu quả tài chính, đề xuất phương án phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư, thu hồi vốn & giảm thiểu rủi ro;
- Giám sát, đánh giá công tác triển khai, mức độ hoàn thành công việc liên quan đến dự án đầu tư, tái cơ cấu CTTV đối với Người đại diện của T&T tại các CTTV;
- Xây dựng các quy chế, quy định, quy trình hướng dẫn áp dụng cho nội bộ Phòng quản lý Tài chính NLTS;
- Xây dựng, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu tài chính, tài sản, cơ sở nhà đất... của các CTTV, quản trị CSDL tập trung, bảo mật, nhằm vận dụng, khai thác tốt phục vụ cho công tác chỉ đạo, quản lý;
- Thường xuyên cập nhật Luật đất đai, Luật kinh doanh BĐS, Luật chứng khoán, Luật đầu tư... và các văn bản pháp luật liên quan mới nhất đảm bảo đủ năng lực thực hiện tốt công tác quản trị đầu tư.

- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, kiểm toán, quản trị doanh nghiệp, đầu tư chứng khoán…;
- Tối thiểu 3 năm làm việc trong lĩnh vực: Tài chính, ngân hàng, đầu tư tài chính (chứng khoán, quản lý quỹ);
- Có kinh nghiệm quản trị tài chính, tái cấu trúc tài chính, sắp xếp doanh nghiệp, quản lý danh mục đầu tư, tái cấu trúc doanh nghiệp, M&A, quản trị rủi ro sau đầu tư, quản trị rủi ro tài chính (quản lý ngân sách, thẩm định phương án đầu tư mua sắm TSCĐ, dự án đầu tư, định giá doanh nghiệp),…;
- Nắm vững, vận dụng và thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật về quản lý, quản trị tài chính, đầu tư, định giá doanh nghiệp (Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật đầu tư, Luật đất đai, Luật Quản lý và sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN, Luật kinh doanh BĐS ..., các nghị định, thông tư hướng dẫn liên quan);
- Có chứng chỉ CFA là 1 ưu thế;
- Tiếng Anh nghe nói tốt;
- Sử dụng thuần thục phần mềm ứng dụng (Word, Excel, Powerpoint) & các phần mềm phân tích đầu tư (Metastock/ Amibroker...);
- Tư duy logic, hệ thống;
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, phản biện, đàm phán;
- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp;
- Kỹ năng giải quyết vấn đề;
- Kỹ năng làm việc nhóm.